Verslagen uitvoering POP3

Jaarverslagen over de uitvoering   

Jaarlijks rapporteert Nederland over de voortgang van het programma aan Brussel. Dit verslag wordt vastgesteld in het Comité van Toezicht en is goedgekeurd door de Europese Commissie. Om het verslag toegankelijk te maken wordt jaarlijks een publieksversie opgesteld:

Tussentijdse evaluaties POP3 2019

Nederland evalueert het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) na afloop van de programmeringsperiode. In 2019 is een tussentijdse evaluatie gehouden om aan Europa een reëel beeld te geven over de vooruitgang van het POP3 bij de verwezenlijking van de doelstellingen. Hieronder staan de rapporten per thema: