Uitnodiging Nationale Netwerkconferentie POP3

Het thema voor dit jaar is "Van zaaien naar oogsten". Zo ongeveer halverwege de programmaperiode zijn er veel projecten opgestart en komen de eerste resultaten beschikbaar en die willen wij graag delen.

Datum:  Donderdag 15 november van 9.00 tot 17.30 uur
Locatie:  Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd

Definitief Programma 

09.00 uur:  optioneel vervoer station Beesd-locatie, inloop, koffie- en thee

10.00 uur:  start programma met kort welkomstwoord door directeur Regiebureau POP

10.10 uur:  Ronde tafel gesprek met onder andere Hester Maij (gedeputeerde provincie Overijssel), Marjolijn Sonnema (directeur generaal Agro (LNV)), Trienke Elshof (melkveehouder en LTO- portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving) en Iman Boot, vertegenwoordiger namens de Europese Commissie over de oogst van POP3 en het zaaigoed voor het toekomstige GLB

11.00 uur:  Keynote speech van Jan Willem Erisman over natuurinclusieve landbouw

12.00 uur:  Lunch

12.45 uur:  workshopronde 1

14.00 uur:  workshopronde 2

15.15 uur:  Verbindend Communiceren rond POP projecten (René Schepers) Voor het realiseren van de visie rond Kringlooplandbouw is een goede verbinding tussen landbouw (of boer) en samenleving essentieel. Hoe kun je Pop-projecten benutten om die verbinding te versterken.

15.45 uur: De oogst van water, interview met Henk Staghouwer, bestuurlijk verantwoordelijk voor de adviesgroep water en Charles Hussels, ambtelijk voorzitter

16.00 uur – 17:30 uur: plenaire afsluiting en netwerkborrel

Inhoud workshops 

1. Hoe innovatiemaatregelen kunnen bijdragen aan klimaatdoelen
De context wordt door rijk en provincie geschetst, er wordt een voorbeeldproject gepresenteerd en we onderzoeken op welke wijze de innovatiemaatregelen in het toekomstig GLB het beste kunnen worden gepositioneerd om bij te dragen aan de klimaatdoelen. Locatie: De Paardenstal

2. Agrarische collectieven doen meer dan ANLb!
Ontdek wat agrarische collectieven naast ANLb nog meer kunnen, willen en doen voor de boer en natuur. Naast uitleg over ANLb en zeven
landelijke GLB pilots ter voorbereiding van het nieuwe GLB, komen de ervaringen van Poldernatuur Zeeland aan bod. Locatie: De Abtsbouwing

3a. Bodem – kringlooplandbouw
De bodemstrategie, die onlangs aan de Tweede Kamer is aangeboden, gaf het belang van een goede bodemkwaliteit aan voor verschillende maatschappelijke opgaven. De bodem is een van de bouwstenen voor de kringlooplandbouw uit de landbouwvisie van LNV. Welke opbrengst en aanknopingspunten zien we al in de praktijk? Alleen in workshopronde 1. Locatie: Bus bij de Hooge Schuur

3b. Water - kleinschalige investeringen: met welke aanpak krijgen we het peloton in actie?
Ontdek welke mogelijkheden er zijn om middelen ter beschikking te stellen voor water- en bodemmaatregelen aan de individuele boer. Specifiek zal de aanpak in de provincie Drenthe en Noord-Holland worden toegelicht. Alleen in workshopronde 2. Locatie: Bus bij de Hooge Schuur

4. Leer LEADER kennen
Door Leader komen mooie projecten tot stand. De projecten zijn divers en lopen uiteen van projecten op het vlak van duurzaamheid, voedsel en landbouw en de relatie met de burger, tot community vorming. Maak in deze workshop nader kennis met LEADER zowel qua methode als resultaten. Locatie: Het Koetshuis

5. Succesvol communiceren
Je hebt een mooi POP3 project maar hoe breng je je projectresultaten nu goed voor het voetlicht? Hoe communiceer je op inspirerende wijze? Wat werkt en wat niet? Ga er gemakkelijk bij zitten en laat je in deze workshop inspireren! Locatie: De Grote Hooiberg

6. Workshop Natuurinclusieve landbouw & Gezondheid - van denkrichting naar praktijk
Hoe ziet een integraal gezonde natuurinclusieve landbouw eruit in 2028? Welke aanknopingspunten zien we al in de praktijk? Ga in deze workshop mee op verkenning van de veelbesproken thema's 'natuurinclusieve landbouw' en 'gezondheid als waarde' - van denkrichtingen naar praktijk. Dit als een positieve aanzet naar een toekomstbestendig systeem dat zich kenmerkt door een gezonde biodiversiteit, gezond voedsel, een gezonde financiële situatie voor de agrariër, gezonde mensen, een gezonde leefomgeving en een gezonde wereld. Locatie: De Jachtkamer

7. Plattelandsbeleid na 2020, samenwerking is de sleutel!
In deze workshop worden de hoofdlijnen van het toekomstige landbouwbeleid geschetst. Samen met de aanwezigen, waaronder Iman Boot, vertegenwoordiger namens de Europese Commissie, wordt verkend wat de mogelijkheden en wensen ten aanzien van het Nederlandse plattelandsbeleid na 2020 zijn. Locatie: De Nieuwe Refter

Aanmelden

Via deze link kunt u zich aanmelden: https://netwerkplatteland.nl/nationale-netwerkconferentie-pop3

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw keuze voor beide workshops. Maar vol=vol! Dus wees er snel bij!

Conferentie POP3