RVO

Betaalorgaan

In Nederland is er één betaalorgaan voor de landbouwfondsen ELGF en ELFPO. Dit is RVO van het ministerie van EZ. Dit is de enige instantie in de lidstaat, die de Europese landbouwsubsidies mag uitbetalen en mag declareren in Brussel.

Voor een deel van het POP3 geschiedt de subsidieverstrekking uit hoofde van provincies, voor een beperkter deel het Ministerie van Economische Zaken. Het betaalorgaan zal alle beschikkingen voor subsidieverlening en -vaststelling en alle betalingen op EU-conformiteit toetsen, de betalingen aan eindbegunstigden verrichten, de betalingen registreren en gelden bij de financierende partijen declareren.

Het betaalorgaan heeft zich hier te houden aan de gestelde Europese eisen. Zij is verantwoordelijk voor het EU conform uitbetalen. Zij bepaalt of voldaan is aan de gestelde vereisten om voor verstrekking van een subsidie in aanmerking te komen. De vereisten zijn náást de in de Europese vereisten, ook de door de nationale overheden opgestelde eisten.

Uitvoering

RVO kan ook betrokken zijn bij de uitvoering anders dan de EU conformiteitstoets. Hiervoor zijn aparte afspraken gemaakt tussen provincies en RVO. RVO kan (deels) de uitvoering van de regelingen op zich nemen.  

Klik voor meer Info RVO met betrekking tot POP3.

Klik hier voor contact met RVO of voor een link naar 'Mijn RVO'