Wie zijn wij?

In 2000 hebben de provincies en het Rijk gezamenlijk het Regiebureau POP (programmadirectie) opgezet. Het Regiebureau POP is verantwoordelijk voor de implementatie van het programma en de begeleiding van de uitvoering. De regiefunctie houdt onder andere in: toezicht op de uitvoering, bewaking van de uitputting van EU-fondsen, advisering van provincies en het Rijk op POP-gebied, onderhandelen met de Europese Commissie over wijzigingen van het POP en het opzetten van een evaluatiemethodiek. Tevens voert het Regiebureau het secretariaat van het Comité van Toezicht. Dit comité ziet toe op de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma.

De instelling van een Nationaal Plattelands Netwerk (NPN) komt voort uit Europese regelgeving voor plattelandsontwikkeling.
Het Netwerk beoogt actoren, organisaties en overheden, die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling en het POP bij elkaar te brengen. Het heeft een verbindingsfunctie, ondersteunt gebiedsprocessen en stimuleert het bedenken en uitvoeren van integrale en innovatieve plannen. De Netwerk Support Unit, die deel uitmaakt van het Regiebureau POP, voert de werkzaamheden voor het Netwerk Platteland uit.
Tegelijk met de werkzaamheden van het NPN is ook de coördinerende rol voor het European Innovation Partnership (EIP) AGRI aan het Regiebureau POP toegevoegd. Het EIP AGRI beoogt het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen in het landelijk gebied, in casu de landbouw. 

Meer informatie:
Netwerk Platteland
E-mail: regiebureau@rb.agro.nl