Regiebureau POP

De beheersautoriteit (ministerie van LNV en de provincies) voor het POP3 wordt bij de uitvoering van haar activiteiten ondersteund door Regiebureau POP. Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het Ministerie van LNV en de provincies en is onafhankelijk gepositioneerd tussen Rijk en Provincies. Het is belast met de implementatie en begeleiding van de uitvoering van het POP3. Het Regiebureau POP bestaat uit twee teams. Het Programmateam en de Network Support Unit Netwerk Platteland.

Programmateam

Het programmateam draagt zorg voor het (laten) uitvoeren van de monitoring – en evaluatieactiviteiten, het tijdig opleveren van de voorgeschreven jaarlijkse voortgangsrapportages en het coördineren van de algemene voorlichting en communicatie over het POP3. Daarbij gaat het om het zorgdragen voor de voorbereiding en indiening van wijzigingsvoorstellen, notificaties, ramingen en jaarverslagen. Ook zal programmateam andere coördinerende taken ten behoeve van het programma uitvoeren. Bij het programmateam is tevens secretariaat voor het Comité van Toezicht (CvT) belegt en ondersteunt het Comité bij de uitvoering van haar taken.

Network Support Unit, Netwerk Platteland

Elke lidstaat richt een nationaal netwerk voor platteland op dat bij de plattelandsontwikkeling betrokken organisaties en overheidsdiensten samenbrengt. Dit netwerk heeft tot doel om de betrokkenheid van de partijen bij de uitvoering van het POP3 te vergroten, de kwaliteit van de uitvoering van het POP3 te verbeteren, de eindbegunstigden voor te lichten en de innovatie in de landbouw, voedselproductie en plattelandsgebieden te bevorderen. Dit netwerk wordt ondersteund door een ondersteuningseenheid. Dit is de Network Support Unit (NSU) Netwerk Platteland, welke is ondergebracht bij het Regiebureau POP.

Een deel van de NSU richt zich op het onderdeel Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI). Zij zorgen voor de coördinatie met betrekking tot dit onderdeel binnen Nederland. EIP-AGRI is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij men met Operationele Groepen werkt. De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project met betrekking tot landbouw.

Meer informatie:

www.netwerkplatteland.nl

Network Support Unit, Netwerk Platteland