Provincies

Het Ministerie van Economische  Zaken heeft in de regeling uitvoering ELFPO een deel van de taken gedelegeerd aan de provincies als gedelegeerd beheersautoriteit. De beheersautoriteit blijft volledig verantwoordelijk voor  een doelmatige en correcte beheersing en vervulling van de taken. 

De minister draagt  het beheer en de uitvoering van ‘concrete acties’ over aan het provinciebestuur van de provincies. Met concrete acties wordt bedoeld de maatregelen die kunnen worden genomen  door subsidieaanvragers met POP3 subsidie. Met het beheer en de uitvoering van concrete acties wordt onder andere verstaan:

  • Het opstellen van de modelregeling en openstellingsbesluiten;
  • Het vaststellen van selectiecriteria voor de concrete acties;
  • De ex ante (vooraf) beoordeling van de verifieerbaarheid en controleerbaarheid van de subsidiemaatregelen;
  • Het informeren van (potentiele)  begunstigden/subsidieaanvragers, en de andere bij de uitvoering van concrete acties betrokken instanties, over subsidieverplichtingen en –voorwaarden;
  • Bekendheid geven aan het POP3

Concreet betekent dit dat de provincie in grote lijnen verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma. Voor (potentiële) aanvragers betekent dit dat zij contact hebben met provincies over het voortraject. Ook het indienen van subsidieaanvragen gebeurd veelal via het subsidieloket van de provincie. Elke provincie heeft een POP-coördinator welke benaderd kan worden voor vragen met betrekking tot POP3. In het onderstaande overzicht zijn de contactgegevens van de POP coördinatoren, link naar de provinciale subsidieloketten en de informatie pagina van de provincie weergegeven.

 

Provincie Gegevens POP coördinator Website provincie POP3  Subsidieloket provincie
 Groningen

Herman Bouman

050 - 316 44 52

h.bouman@provinciegroningen.nl

Website provincie Groningen Subsidieloket Groningen
Friesland

Pieter Bakker

058 292 53 95

p.d.bakker@fryslan.frl

Website provincie Friesland  Subsidieloket Friesland 
 Drenthe  

Dirk Jan Immenga

0592 - 36 55 55

d.immenga@drenthe.nl
 Website provincie Drenthe  Subsidieloket Drenthe
 Overijssel  

Peter Moorman

038 - 499 75 62

pwm.moorman@overijssel.nl

Anita te Riet

06 - 2073 9503

a.t.riet@overijssel.nl

 Website provincie Overijssel  Subsidieloket Overijssel
 Gelderland  

Mart Mensink

026 - 359 95 65

m.mensink@gelderland.nl
 Website Provincie Gelderland  Subsidieloket Gelderland
 Flevoland  

Andreas Vlasman

06 - 159 61 420

andreas.vlasman@flevoland.nl
 Website Flevoland  Subsidieloket Flevoland
 Noord-Holland  

Stephan Melis

023 - 514 43 31

meliss@noord-holland.nl
 Website Noord-Holland  Subsidieloket Noord-Holland
 Utrecht  

Gerard Agterberg

06 - 10970037

gerard.agterberg@provincie-utrecht.nl

 Website Utrecht

 Subsidieloket Utrecht

 Zuid-Holland  

Mathijs Sol

06 - 5544 9212

mj.sol@pzh.nl

 Website Zuid-Holland  Subsidieloket Zuid-Holland
 Zeeland  

Wouter de Bruijne

06 - 2572 6635

wdp.de.bruijne@zeeland.nl

 Website Zeeland  Subsidieloket Zeeland
 Noord-Brabant  

Siegfried Willems 

073 6812812 

SAWillems@brabant.nl

 Website Noord-Brabant  Subsidieloket Noord-Brabant
 Limburg  

Thomas Gijselaers

06 - 2758 7799

tmc.gijselaers@prvlimburg.nl
 Website Limburg  Subsidieloket Limburg