Overzicht

Voor Nederland is één plattelandsontwikkelingsprogramma opgesteld. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is de beheersautoriteit. De beheersautoriteit draagt richting de Europese Commissie de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van het POP3.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft in de regeling uitvoering Europees Landbouw Fonds voor Plattelands Ontwikkeling (ELFPO), waar POP3 onder valt, een deel van de taken gedelegeerd aan de provincies. De beheersautoriteit blijft volledig verantwoordelijk voor een doelmatige en correcte beheersing en vervulling van de taken. In grote lijnen hebben de provincies als gedelegeerd beheersautoriteit de verantwoordelijkheid voor het opstellen en (laten) uitvoeren van regelingen. Uitzondering hierop zijn de regelingen die LNV zelf uitvoert, zoals o.a. de brede weersverzekeringsregeling.

De provincies hebben ieder voor zich met RVO.nl afspraken gemaakt over wie welke taken uitvoert binnen de uitvoering van POP3. RVO.nl is als betaalorgaan in ieder geval verantwoordelijk voor de controle op EU-conformiteit. Daarbij kan RVO.nl in opdracht van provincies een deel van de uitvoering uitvoeren. Dit staat los van de betaalorgaan-taak. Daarnaast hebben ook enkele provincies uitvoerende taken belegd bij uitvoerende instanties, zoals Stimulus in Noord-Brabant en SNN voor landsdeel Noord.    

De beheersautoriteit wordt bij de uitvoering van haar activiteiten ondersteund door Regiebureau POP. Regiebureau POP is een gezamenlijke programmadirectie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies, is onafhankelijk gepositioneerd tussen Rijk en Provincies en is belast met de implementatie en begeleiding van de uitvoering van POP3.

Het Comité van Toezicht (CvT), voorgezeten door een ambtelijk vertegenwoordiger van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, waarborgt de doeltreffende uitvoering van het POP3. Het CvT heeft vijf stemgerechtigde leden, bestaande uit ambtelijke vertegenwoordigers van LNV, en landsdelige vertegenwoordigers van provincies. Daarnaast heeft het CvT de volgende adviserende leden: vertegenwoordigers aangewezen door VNG, Unie van Waterschappen, NAJK, BoerenNatuur.nl en LTO. De Europese Commissie neemt deel aan dit comité als adviseur.

De gemaakte afspraken over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering van het programma POP3 zijn vastgelegd in:

  • Het Programmadocument POP3 (hoofdstuk 15);
  • Convenant POP3 uitvoering POPIII;
  • Het aansturingsprotocol voor de uitvoering van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020;
  • Ministeriele Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014–2020.