Overig

VNG

In de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn de Nederlandse Gemeenten verenigd. De vereniging behartigt de belangen van alle gemeenten en is een belangrijke gesprekspartner voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.  De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor opinievorming en vernieuwing. VNG is adviserend lid in het CvT.

Meer informatie: VNG

 

NAJK

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is de belangenvereniging voor agrarische jongeren in Nederland. NAJK is actief op zowel lokaal, provinciaal, landelijk als op Europees niveau. De vereniging zet zich in voor de belangen van jonge boeren en tuinders (tot en met 35 jaar) in Nederland. Hiervoor onderhoudt NAJK contacten met o.a. het ministerie van Economische Zaken, LTO en de Europese belangenbehartiger voor jonge boeren. De toekomst van jongeren in de agrarische sector staat centraal in de belangenbehartiging van NAJK. NAJK is adviserend lid in het CvT.

Meer informatie: NAJK

 

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen, welke verantwoordelijk zijn voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater. De Unie van Waterschappen vertegenwoordigt de waterschappen op nationale en internationale gebied, behartigt de belangen van de waterschappen en stimuleert kennisuitwisseling en samenwerking. UvW is adviserend lid in het CvT.

Meer informatie: UvW 

 

LTO Nederland

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met betrekking tot de land en tuinbouw in Nederland. LTO Nederland is het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB en maakt zich sterk voor de economische en maatschappelijke positie van agrarische ondernemers op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied. LTO Nederland is adviserend lid in het CvT.

Meer informatie: LTO

 

BoerenNatuur.nl

Sinds 2016 wordt het Agrarisch Natuur en landschapsbeheer (ANlb) uitgevoerd door agrarische collectieven. Bij deze collectieven zijn ca 8.000 boeren aangesloten, die samen op ongeveer 80.000 ha agrarisch natuurbeheer uitvoeren. De 40 agrarische collectieven zijn verenigd in de landelijke vereniging BoerenNatuur. BoerenNatuur.nl zorgt onder meer voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer en de ontwikkeling van ICT-systemen, de ontwikkeling van beheerpakketten, en de communicatie over het werk van de collectieven. BoerenNatuur.nl is daarmee de gesprekspartner voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties.

Meer informatie: BoerenNatuur.nl.

 

IPO/BIJ12

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in binnenlandse  en Europese politiek. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’. Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Vanuit het IPO is  BIJ12 opgericht als uitvoeringsorganisatie van de samenwerkende provincies. Bij12 werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners. Bij12 richt zich op uitvoering, informatievoorziening en kennisontwikkeling. Met betrekking tot POP3 houdt het IPO en BIJ12 zich voornamelijk bezig met het agrarisch landschap en natuur beheer.

Het Portaal Natuur en Landschap is de verzamelplaats voor alle (beleids)informatie over natuur en landschap in Nederland. BIJ12 beheert het Portaal Natuur en Landschap namens de provincies en brengt hier beleids-, onderzoeks- / kennis- en praktijkinformatie over natuur en landschap samen.

Meer informatie: IPO, BIJ12 en Portaal Natuur en Landschap

 

Lokale Actiegroepen (Plaatselijke groepen LEADER)

LEADER staat voor "Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale", wat kortweg neerkomt op "samenwerking voor plattelandsontwikkeling". Leader zorgt voor sociaaleconomische impulsen op gebiedsniveau, door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. De Leader-aanpak werkt met lokale actiegroepen (LAG's), ook wel plaatselijke groepen (PG's) genoemd, die een eigen ontwikkelingsplan maken voor hun gebied. Initiatiefnemers van LEADER-projecten kunnen private partijen, plaatselijke verenigingen, ondernemers en gemeenten zijn.

Op de website van Netwerk Platteland is meer informatie te vinden over de leadergroepen.

 

Operationele groepen EIP

Het Europese Innovatie Partnerschap voor de landbouw (EIP-AGRI) is een nieuwe aanpak van de Europese Commissie waarbij men met Operationele Groepen werkt. Deze groepen zijn samengesteld uit minimaal één agrarische ondernemer die kan worden bijgestaan door onderzoekers, adviseurs en andere betrokkenen om zijn/haar vragen zo goed mogelijk te formuleren. De Operationele Groepen stellen een plan op voor het ontwikkelen, testen, aanpassen of uitvoeren van het innovatieve project. In het projectplan moet een beschrijving van de verwachte resultaten opgenomen worden, zoals de bijdrage van het project aan de EIP-doelstelling, de wijze waarop de verworven kennis wordt verspreid en de eventuele verdienmodellen van het project. Een ander belangrijk doel van EIP-AGRI is om een brug te slaan tussen praktijk en onderzoek, zodat de praktische kennis wordt benut en verspreid en de wetenschap beter inspeelt op de behoeften van de boer.

Meer informatie: EIP

 

NVWA

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) is de controle instantie voor het POP3. De NVWA kan op de plaats van de uitvoering van het project de realisatie van het project en de bijhorende projectadministratie controleren.

Meer informatie: NVWA