Nederlandse kaders

Delegatie bevoegdheden aan provincies

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de beheersautoriteit voor POP3 en verantwoordelijk voor een goede uitvoering en beheer van POP3. Een deel van de taken heeft de Minister gedelegeerd aan de provincies. Deze overdracht van taken en bevoegdheden is geregeld in de Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 5 februari 2015, mr. WJZ/14108646, tot uitvoering van verordening 1305/2013 inzake plattelandsontwikkeling (Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014 – 2020).

Klik hier voor deze regeling.

Modelregeling POP3

Om de Brusselse regelgeving en het opgestelde Programmadocument POP3 in Nederland doelmatig, doeltreffend en efficiënt te kunnen uitvoeren, is nationale regelgeving nodig. Omdat het POP in Nederland grotendeels decentraal, door de 12 provincies, wordt uitgevoerd, maar uniformiteit in de uitvoering belangrijk is, is een model subsidieregeling POP3 opgesteld. De modelregeling POP3 is een model voor subsidieregelingen die provincies open kunnen stellen om geld vanuit het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling te besteden. Dit model is een basis voor provinciale subsidieregelingen, maar provincies zijn vrij in de wijze waarop het model overgenomen wordt.

Wat betekent dit?

Inn sommige provincies wordt het model bijvoorbeeld één op één overgenomen als eigenstandige POP3 regeling. Maar in andere provincies worden de artikelen in het model verwerkt in een algemene subsidieregeling en in weer andere provincies kan de modelregeling als directe basis voor openstellingsbesluiten gebruikt worden.

Provincies hebben afgesproken dat zo veel mogelijk wordt aangesloten bij de modelregeling, maar provincies kunnen er dus voor kiezen op onderdelen van de modelregeling af te wijken. Ook kunnen provincies er voor kiezen bepaalde onderdelen van de modelregeling in de eigen provincie niet van kracht te laten worden.

Subsidie aanvragen? Raadpleeg de provinciale POP3 regelingen

Deze modelregeling is puur ter algemene informatie, aan deze modelregeling en de toelichting erbij kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de daadwerkelijke POP3 subsidiemogelijkheden en de voorwaarden voor die subsidies in de provincie waar u een subsidieaanvraag in wilt dienen, dient u de provinciale POP3 regelingen te raadplegen.

Hier vindt u de modelregeling en de toelichting. U vindt hier ook het Handboek 2017, door het CvT geaccordeerd op 8 december 2017 en inclusief het addendum. De eerdere versie van het Handboek Selectiecriteria + addendum is op deze plek nog in te zien.

Overigens wordt deze modelregeling indien nodig herzien. Het model is daarom altijd een ‘concept’ van een bepaalde datum. Gestreefd wordt steeds de meest recente versie op deze website te publiceren.

Vernieuwd Handboek voor aanvragers POP3 subsidie beschikbaar   

Handboek voor aanvragers POP3 subsidies

Het handboek is bedoeld voor aanvragers of begunstigden van POP 2014- 2020 (POP3) projectsubsidies die niet gebaseerd zijn op oppervlakte landbouwgrond (‘niet grondgebonden projectsubsidies’) en worden verstrekt door een Provincie. Dit handboek geeft uitleg over de procedures en regelgeving.

Sanctiebeleid POP3

Omdat het naast uniformiteit in regelgeving over de 12 provincies heen ook van belang is dat er uniformiteit is in de sancties die opgelegd worden als er iets niet goed gaat bij de uitvoering van een POP-project, is er ook een uniform sanctiebeleid POP3 vastgesteld. Dit sanctiebeleid is door de Staatssecretaris van EZ in overleg met de 12 provincies opgesteld. In iedere provincie is daarmee hetzelfde sanctiebeleid van toepassing.

Hier vindt u het uniforme sanctiebeleid m.i.v. 19 mei 2017 en het sanctiebeleid m.i.v. 1 januari 2019.