Europese kaders

Hieronder vindt u de belangrijkste Europese verordeningen die de kaders vormen voor het Nederlandse Plattelandsontwikkelingsprogramma. Via de link wordt u verwezen naar de verordening op de website EUR-Lex.

Het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling valt onder zowel de bepalingen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) als onder het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). In het onderstaand schema is dat weergegeven door de overlappende driehoeken.

Voor de ESI fondsen is één overkoepelende kaderverordening van toepassing voor zowel het ELFPO als onder andere het EFRO of Visserijfonds. Ook zijn per fonds bepalingen uitgewerkt in een specifieke kaderverordening voor het betreffende fonds.

Voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is de financieringsverordening voor zowel het ELFPO als onder andere de rechtstreekse betalingen en GMO van toepassing.

Onder elke kaderverordening hangen weer uitvoeringsverordeningen.

In het onderstaand figuur is dit juridisch kader schematisch weggegeven.

CPR verordening Gemeenschappelijke bepalingen

Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad.

 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 1011/2014 Uitvoeringsverordening tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor 1303/2013 met betrekking tot de modellen voor de indiening van bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van informatie tussen begunstigden en managementautoriteiten, certificeringsautoriteiten, auditautoriteiten en intermediaire instanties.
 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 821/2014 van de commissie van 28 juli 2014 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft gedetailleerde regelingen voor de overdracht en het beheer van programmabijdragen, de verslaglegging over financieringsinstrumenten, de technische kenmerken van voorlichtings- en communicatiemaatregelen voor concrete acties, en het systeem voor de vastlegging en opslag van gegevens.
 • Uitvoeringsbesluit (EU) Nr. 660/2014 Uitvoeringsbesluit van de commissie van 11 september 2014 inzake de modelfinancieringsovereenkomst voor de bijdrage van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling aan gezamenlijke financieringsinstrumenten voor onbeperkte garanties en securitisatie ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen.
 • Verordening (EU) Nr. 240/2014 Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 240/2014 van de commissie van 7 januari 2014 betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de Europese structuur- en investeringsfondsen.
 • Verordening (EG) Nr. 1083/2006 van de raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999.

Plattelandsverordening (ELFPO)

verordening (EU) Nr. 1305/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005.

 • Verordening (EU) Nr. 1310/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende bepaalde overgangsbepalingen inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO), houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft middelen en de verdeling ervan met betrekking tot 2014, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad en de Verordeningen (EU) nr. 1307/2013, (EU) nr. 1306/2013 en (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toepassing ervan in 2014.
 • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 807/2014 Gedelegeerde verordening tot aanvulling van Verordening 1305/2013.
 • Uitvoerings verordening (EU) Nr. 808/2014 Uitvoeringsverordening  tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening 1305/2013.
 • Uitvoeringsvoerordening 669/2015 aanpassing van de VO (EU) 808/2014 voor de onderwerpen, aanvullingen, publiciteit en conversie van vee eenheden.

Financierings verordening

Verordening (EU) Nr. 1306/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de raad.

 • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 907/2014 van de commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de betaalorganen en andere instanties, het financieel beheer, de goedkeuring van de rekeningen, de zekerheden en het gebruik van de euro.
 • Gedelegeerde verordening (EU) Nr. 640/2014 van de commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden.
 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 908/2014 van de commissie van 6 augustus 2014 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft betaalorganen en andere instanties, financieel beheer, goedkeuring van de rekeningen, voorschriften inzake controles, zekerheden en transparantie.
 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 809/2014 van de commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden.
 • Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 834/2014 van de commissie van 22 juli 2014 tot vaststelling van voorschriften voor de toepassing van het gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiekader voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Verordening rechtstreekse betalingen

Verordening (EU) Nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad.